پ فکردید ۲۰ میلیون نفر ۲ تا زن دارن؛!! اینجوری که زن گیر بقیه نمیاد و میشه دبی که به ازای هر ۳ مرد یک زن وجود داره و وضع وخیمه :))
کلا بحثای اینجوری رو با اعداد قیاس بگیرید کلا بحث محو میشه ‎- Milad
عه؟ خب :)) ‎- LilaC
حالا بیا از آمار خیانت برامون بگو که اونم شاید محو شه برامون ‎- LilaC
نه دیگه اون شدیدا میلیونیه :)) از صحنه خارج میشیم ‎- Milad
:)) ‎- LilaC