بعضی روزا تا ۱۶ ساعت کار میکنم ، وقتی کار مال خودت باشه دلت برای وقتت میسوزه وقتی زیردست باشی دنبال حتی ۵ دقه جیم زدن از ۸ ساعت تایم کاری