مرا اسپ سپیدی بود روزی
دیگه متاهل شدی اسب سپید به کارت نمیاد:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
دنبال یک خر سفیدم الان :) ‎· Milad