مرا اسپ سپیدی بود روزی
دیگه متاهل شدی اسب سپید به کارت نمیاد:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
دنبال یک خر سفیدم الان :) ‎- Milad