واحد پایینی شوهرشو با چوب خشک کن کتک زده انداخته بیرون
چوب خشک کن چیه دیگه :)))) ‎· Vivavida
همین چوب تی کف سابی :) تهرانیا چی بش میگن مگه؟:) ‎· Milad
@miladam: یه جور جاروئه یعنی /؟ طی ؟ :))) یا چی ؟ ‎· Vivavida
برا چی؟ :-اوو ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
:))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
متاسفانه کتک با جارو #آزارجنسی محسوب نمیشه:)) ‎· نآمیرآツ