واحد پایینی شوهرشو با چوب خشک کن کتک زده انداخته بیرون
چوب خشک کن چیه دیگه :)))) ‎- Vivavida
همین چوب تی کف سابی :) تهرانیا چی بش میگن مگه؟:) ‎- Milad
@miladam: یه جور جاروئه یعنی /؟ طی ؟ :))) یا چی ؟ ‎- Vivavida
برا چی؟ :-اوو ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
:))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
متاسفانه کتک با جارو #آزارجنسی محسوب نمیشه:)) ‎- نآمیرآツ