صب رفتم بازار دوباره این خرس فروشای ولنتاینی بساط کرده بودن :)) هفتادی مفتادیا هم با ماماناشون اومده بودن میخریدنااا
نادون :-( ایش ‎· آویسا