زمان دانشجویی به دخترای چاق می گفتن ۵ واحدی با ۲ واحد کارگاه..به لاغرا میگفتن تک واحدی بدون آزمایشگاه
:))) ‎· SaeedTheGiraffe ?