چند سال پیش مایلی کهن ۲۴ ساعت رفته بود زندان و میگفت بهترین دوستان زندگی ام را در زندان یافتم و میخام کتاب خاطراتم از زندان رو بنویسم :))