یوم الله ولنتاین و اینایی که میگن مال مجرداست و تینیجرا..نه عامو یارو ۵۶ سالشه دیدم خرس می خرید...حالا حالا ها گیریم :))