خاستم یک کامنت کوبنده و ویرانگر بنویسم در لحظه ارسال سرد شدم، نشانه خوبیست از عبور از مراحل حاد شخصیتی
شایدم بالا رفتن سن و کم حوصلگی و افزایش تجربیات مباحثه ‎· Milad