دوباره در ترکیه بمب گذاشتن ! جزیره ثبات و آرامش بود یک زمانی
بد جایی هم بمب گذاشتن! تو مرکز امنیتی و نظامی. 5 تا کشته ‎· Mamad