من بعد از ۷ سال رای دادم و از کارم راضی ام ! اینکه نتیجه فعلی انتخابات هم کاملا به میلم نبود نتیجه رای ندادن بعضیا بود که به هیچ صراطی مستقیم نشدند