کلا به خودم حال میدم، هر از گاهی سفر ترکیه و تایلند و ...سر جاشه، به خودتون حال ندین در ۴۰ سالگی مثل ۷۰ ساله ها میشید