دروغ چرا گاهی وقتا هم هوایی میشدم همه چیو ول کنم و برم ! ولی نشد ول کنم