یا خدا سریال وارد فاز فنته ۸۸ شد. کیمیا از با بصیرت هاس قطعا :))
خاکبرسرشون ‎· mostafa
خاک بر سر ما که باید فقط حرص بخوریم. البته دور از جون شما ‎· MODIR