اینا که نامه و ایمیل تبریک پایان تحریم دریافت و ارسال می کنن. این رو در نظر داشته باشید. خودشونن :))