حقیقتا این روزهامث... کارمی کنیم. گاهی تا روزی ۱۶ ساعت