خدایا تا پایان سال ۹۵ دویست میلیون بریزم به حسابم
خدایا اگه توجهت به این فیده یک میلیارد هم به حساب من لطفا :) ‎- Homa
خدایا بی خود می کنن برا 50 ملیون قانعم :)) ‎- samantam
عجب :)) هرچی به اینا میدی بده ولی از دیویستای من نباشه ‎- MODIR
خدایا یه 100 میلیارد تا عید بهم برسون که به این دوستام هم کمک کنم :) ‎- Dr.RoHo