زندگیم شده ددلاین هایی که باید به تایمش پولی رو جور کنم و همیشه با فشار و استرس زیاد جور می شه