حاصل تفکرات نیمه شب اینکه زن بودن به غایت بهتر از مرد بودنه. مرحمت فرموده ما را زن کنید
دلیلت رو بگگو تا ببینیم زن بودم میچربه به مرد بودن یا نه؟ ‎· نیالا
دیر اومدم دیگه بحث از دهن افتاده :)) ولی در کل تحت فشار مسئولیت های زندگی این حرفو زدم ‎· MODIR