امروز روز افسردگی الاغی، تنبلی و کار نکردن، با چاشنی کمر درد بود