همسر این روزا انقد کار میکنه که دو دقه میام استراحت کنم عذاب وجدان می گیرم
درود بر شما ‎· خانوم میم