درود خدا بر مکانیان. فکر می کردم اینجا ترکیده. چه خوبه هستید