حالدون چطورس؟
معین خودتی ؟ ‎· Mamad
به به خوبیم دادا شما چودورید:دی ‎· مستانه
@mirzaie ها دادا خوده ناکسمه :دی ‎· مـعـــین
@mastaneh به به بک دادا مستانه :دی ما هم خوبیم ‎· مـعـــین
این فیو چیه دادا ‎· مستانه
خووووووعب. اصن یاد خاطراتی افتادم با این تیتر : ) ‎· Roozbeh
احوال دادا موعین ‎· SaeedTheGiraffe ?
خوعبیم.. احوال دادا سعید گل گلاب ‎· مـعـــین
مخلصيم ‎· Rohollah
برار روحی ت فدا ‎· مـعـــین