حالدون چطورس؟
معین خودتی ؟ ‎- Mamad
به به خوبیم دادا شما چودورید:دی ‎- مستانه
@mirzaie ها دادا خوده ناکسمه :دی ‎- مـعـــین
@mastaneh به به بک دادا مستانه :دی ما هم خوبیم ‎- مـعـــین
این فیو چیه دادا ‎- مستانه
خووووووعب. اصن یاد خاطراتی افتادم با این تیتر : ) ‎- Roozbeh
احوال دادا موعین ‎- SaeedTheGiraffe ?
خوعبیم.. احوال دادا سعید گل گلاب ‎- مـعـــین
مخلصيم ‎- Rohollah
برار روحی ت فدا ‎- مـعـــین