شخم
شخم ‎- Milad
دادا موعین بچه ها درخواست اون فید "گوزیدم" رو دارن :دی ‎- بـــ↑لا-پـــ↓یین
دادا شرایط زندگی بر من سخت است حال هیچ حرکتی نیست ‎- مـعـــین
شاخوم ‎- جولیا پندلتون