چهار ماهه با روزی شانزده ساعت کار و بدون هیچ روز تعطیلی رکورد خر را زدم و به تنهایی در مکان نخست لم دادم