#عکسام #گیفام #موعزیک و تو چه می دانی :'-¦
دادا تگام :| ‎· SaeedTheGiraffe ?
ای دل غاقل دادا ‎· مـعـــین
اون گیفام همون بود که تگش رو که باز میکردی کل سیستم مخابراتی استان میترکید ‎· عبدی
خاک بر سر بی لیاقتت:)) ‎· مـعـــین