#عکسام #گیفام #موعزیک و تو چه می دانی :'-¦
دادا تگام :| ‎- SaeedTheGiraffe ?
ای دل غاقل دادا ‎- مـعـــین
اون گیفام همون بود که تگش رو که باز میکردی کل سیستم مخابراتی استان میترکید ‎- عبدی
خاک بر سر بی لیاقتت:)) ‎- مـعـــین