چی بگم..از کجاش بگم
ازونجاش بگو دادا ‎- SaeedTheGiraffe ?
از هر چی دوس داری ‎- Mamad