چی بگم..از کجاش بگم
ازونجاش بگو دادا ‎· SaeedTheGiraffe ?
از هر چی دوس داری ‎· Mamad