آقا شبپره میگه ،شب شد، شب شد، امشبم سحر شد ،گفتی که میای دیروز، دیروز تو دیشب شد دیشبت که امشب شد، این شبم که سر شد و این صوبتا
یا خودش میاد یا خبرش غصه نخور:دی ‎· مستانه
٥٠٠ تا شب داره يه خط شعر. ‎· mahta
@mastaneh همون خبرش بیاد کافیه:دی ‎· مـعـــین