خلاصه اینکه ماچ به مدیرمون :دی
الان که بیشتر سیستمو بررسی کردم :دی ‎· مـعـــین