دلم زندگی کردنم خواست یهو
اوخی. نازی نااازی ‎· Roozbeh