دلم زندگی کردنم خواست یهو
اوخی. نازی نااازی ‎- Roozbeh