چطومطورین
هستیم دادا، خودت چطومطوری؟ ‎- SaeedTheGiraffe ?
به به چه عجب ‎- مستانه
@saeedgreen دادا سعید ما هم در همون حد هستیم ولاغیر :دی ‎- مـعـــین
@mastaneh: عجب به جمالت اونور هستم که :دی ‎- مـعـــین
کدوم ور دقیقن:دی ‎- مستانه
خوبیم دادا ، خودت چطوری؟ :) ‎- Mamad
@moein اینستا دیگه ‎- مـعـــین
@mirzaie: منم خووووووب ‎- مـعـــین
@moein: خدا رو شکر :) ‎- Mamad