چطومطورین
هستیم دادا، خودت چطومطوری؟ ‎· SaeedTheGiraffe ?
به به چه عجب ‎· مستانه
@saeedgreen دادا سعید ما هم در همون حد هستیم ولاغیر :دی ‎· مـعـــین
@mastaneh: عجب به جمالت اونور هستم که :دی ‎· مـعـــین
کدوم ور دقیقن:دی ‎· مستانه
خوبیم دادا ، خودت چطوری؟ :) ‎· Mamad
@moein اینستا دیگه ‎· مـعـــین
@mirzaie: منم خووووووب ‎· مـعـــین
@moein: خدا رو شکر :) ‎· Mamad