سلام تورو خدا بلند نشید راحت باشید
سلام دادا، حسش نی ‎- SaeedTheGiraffe ?