سلام تورو خدا بلند نشید راحت باشید
سلام دادا، حسش نی ‎· SaeedTheGiraffe ?