خواهرم نت رو لازم داره خجالت میکشه بگه پاشو ازینجا
پاشو:-دی ‎· جولیا پندلتون
@mousaviam2: :)) اومد خودشو جاداد ‎· پسته