خواهرم نت رو لازم داره خجالت میکشه بگه پاشو ازینجا
پاشو:-دی ‎- جولیا پندلتون
@mousaviam2: :)) اومد خودشو جاداد ‎- پسته