من هنوز حوصله نکردم یوزر مانوال رو بخونم ببینم اصلا این موکوم هدف و بیسش چیه