اول ابتدایی نزدیک 5تا معلم عوض کردن فقط ی چراغیانی بود همه دوسش داشتن ی روز بود فقط