من 10 سال دیگه هیشکی نیس نگرانم باشه و این مسخرس :|