میگه بیشتر از 1 سال باید بیای تا ما رو مغز و عقایدت کار کنیم تا اکی بشی #شستوشوی