Avatar for mohammad_8530

همیشه خوب پس گردنی میخوردم ! مخصوصا از یه نفر که دستش اومده دیگه .

Comment

تا باشه از این پس گردنی ها :* دستش طلا

 ‎· نازلی
Comment

@nazli1982: تشکر میکنم :دی

 ‎· mOhAmMaD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10