تو این چند وقت کلی از موهای سرم هم ریخت #sinceFFdied
ینی تو این مدت ازدواج کردی جزو سینس فرفر فیلان نبود؟؟؟کوووو نگار؟؟؟؟؟ ‎- MaryaM
نه ن مو الان سه ماهه عقد کردما :ی ... خونشووون :ی ‎- MojtabaH
هااان فید قبلی بود دیدم :دی ‎- MaryaM
عقد ازدباج هر چی :ذی ‎- MaryaM
نه دیگه بعد فرفر بود کلیه موارد :))) ‎- MojtabaH
همییین دیگهه سینس فرفر فیلان دیگه :))اسمایلی گیر :)) ‎- MaryaM
دایرکتو دیدی؟ ‎- MaryaM
یس یس :ِ ‎- MojtabaH