کاش وسط این همه خبر ... یه دونه خوبش واسمون ملموس بشه و در حد خبر نمونه ...