نمی خواهم بد بین باشم ولی از اون ور هرچه تلاش میکنم نمیتونم به بهتر شدن اوضاع خوشبین باشم .... امان از تجربه های بد