آقا من ترجیح میدم تو خیلی از مسائل سکوت کنم و خودمو. درگیر نکنم ... البته قبلش مطمئنم بهتر شدن ماجرا تلاشمو کردم ...