سخته اما میریم جلو ... کاریش نمیشه کرد ... کاچی به از هیچی