آقا این سولمازه اگرم میومد بالا باز دستای پشت پرده بود یا نبود آیا؟