من بی می ناب زیستن نتوانم ...
منم نتوانم ‎- samantam