من بی می ناب زیستن نتوانم ...
منم نتوانم ‎· samantam