راستی اونای که سابشون کردم ولی ساب نشدم بلاک کنم؟؟اسمایلی تهدید
حالا پرایوتم کسی نمیبینه:-+) ‎· جولیا پندلتون