الان تو مکان حس عید عید دیدنی و داره؛همه خوشحالند از دیدن همدیگه