به میر آرش دایی جونی میگفتم مآداج:-))/به میرزا وروره گیس جولی پولی میگفتم ؛موگجپ
هاها مگه اینا یک نفر نیستن :-D ‎- murmurous
@murmurous نه نیستن ‎- جولیا پندلتون
https://mokum.place/sharjineshin وروره اومد ‎- پرگار
@pargar :دیدمش مرسی ‎- جولیا پندلتون