#شام میوه و سبزیجات خوردم:-)
نوش جان.. بهترین کار و کردی ‎- farahnaaz
دیگه منو میخواستی بخووووری :))) ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash گفتم هله هوله نمیخورم مآداج ‎- جولیا پندلتون
@mousaviam2: من گل پسرم از دسته سبزیجات :)) ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash :-))نچ نچ ‎- جولیا پندلتون