تا زمانی درش فید نزنی میشه روم یا گروه پاک کرد ....بعدش دیگه نمیشه!!!!